احداث راه دسترسی مجتمع آموزشی چشمه‌منتش به اتمام رسید

احداث راه دسترسی مجتمع آموزشی چشمه‌منتش به اتمام رسید
مدیر آموزش و پرورش بیجار از پایان عملیات احداث راه دسترسی به مجتمع آموزشی چشمه‌منتش خبر داد.

احداث راه دسترسی مجتمع آموزشی چشمه‌منتش به اتمام رسید

مدیر آموزش و پرورش بیجار از پایان عملیات احداث راه دسترسی به مجتمع آموزشی چشمه‌منتش خبر داد.
احداث راه دسترسی مجتمع آموزشی چشمه‌منتش به اتمام رسید

روزنامه قانون

View more posts from this author