احداث کنارگذر محور بهرام‌آباد ـ خوزستان

احداث کنارگذر محور بهرام‌آباد ـ خوزستان
فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: کنارگذر محور بهرام‌آباد ـ خوزستان در راستای پیشگیری از حوادث جاده‌ای احداث می‌شود.

احداث کنارگذر محور بهرام‌آباد ـ خوزستان

فرماندار شهرستان شهرکرد گفت: کنارگذر محور بهرام‌آباد ـ خوزستان در راستای پیشگیری از حوادث جاده‌ای احداث می‌شود.
احداث کنارگذر محور بهرام‌آباد ـ خوزستان

خبرگزاری ایران

View more posts from this author