احداث یادمان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

احداث یادمان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان گفت: یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی شیروان در حال ساخت است.

احداث یادمان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شیروان گفت: یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی شیروان در حال ساخت است.
احداث یادمان شهدای گمنام در دانشگاه آزاد اسلامی شیروان

بک لینک

View more posts from this author