اختصاص 2 میلیارد ریال برای بازسازی اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) ملایر

اختصاص 2 میلیارد ریال برای بازسازی اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) ملایر
رئیس اوقاف و امور خیریه ملایر از اختصاص 2 میلیارد ریال برای بازسازی اورژانس فعلی بیمارستان امام حسین(ع) خبر داد.

اختصاص 2 میلیارد ریال برای بازسازی اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) ملایر

رئیس اوقاف و امور خیریه ملایر از اختصاص 2 میلیارد ریال برای بازسازی اورژانس فعلی بیمارستان امام حسین(ع) خبر داد.
اختصاص 2 میلیارد ریال برای بازسازی اورژانس بیمارستان امام حسین(ع) ملایر

View more posts from this author