اخذ 350 مورد سند مالکیت موقوفات در سنندج/ وجود 6833 موقوفه و رقبه در سنندج

اخذ 350 مورد سند مالکیت موقوفات در سنندج/ وجود 6833 موقوفه و رقبه در سنندج
رئیس اوقاف و امور خیریه سنندج از اخذ 350 مورد سند مالکیت موقوفات در هشت ماهه امسال خبر داد.

اخذ 350 مورد سند مالکیت موقوفات در سنندج/ وجود 6833 موقوفه و رقبه در سنندج

رئیس اوقاف و امور خیریه سنندج از اخذ 350 مورد سند مالکیت موقوفات در هشت ماهه امسال خبر داد.
اخذ 350 مورد سند مالکیت موقوفات در سنندج/ وجود 6833 موقوفه و رقبه در سنندج

View more posts from this author