ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران دیالیزی در اسفراین

ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران دیالیزی در اسفراین
رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران دیالیزی در این شهرستان خبر داد.

ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران دیالیزی در اسفراین

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین از ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران دیالیزی در این شهرستان خبر داد.
ارائه خدمات درمانی رایگان به بیماران دیالیزی در اسفراین

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author