ارائه 194 هزار نفرساعت آموزش به کارآموزان فنی و حرفه‌ای در گچساران

ارائه 194 هزار نفرساعت آموزش به کارآموزان فنی و حرفه‌ای در گچساران
رئیس فنی و حرفه‌ای گچساران گفت: طی سال گذشته افزون بر 194 هزار نفرساعت آموزش در دوره‌های مختلف به کارآموزان ارائه شده است.

ارائه 194 هزار نفرساعت آموزش به کارآموزان فنی و حرفه‌ای در گچساران

رئیس فنی و حرفه‌ای گچساران گفت: طی سال گذشته افزون بر 194 هزار نفرساعت آموزش در دوره‌های مختلف به کارآموزان ارائه شده است.
ارائه 194 هزار نفرساعت آموزش به کارآموزان فنی و حرفه‌ای در گچساران

بک لینک رنک 1

روزنامه قانون

View more posts from this author