ارائه 3 دستاورد جدید نانو تکنولوژی در گاز مازندران

ارائه 3 دستاورد جدید نانو تکنولوژی در گاز مازندران
رئیس امور پژوهش و فن‌آوری شرکت گاز مازندران از به‌کارگیری سه دستاورد جدید نانو تکنولوژی در شرکت گاز این استان خبر داد.

ارائه 3 دستاورد جدید نانو تکنولوژی در گاز مازندران

رئیس امور پژوهش و فن‌آوری شرکت گاز مازندران از به‌کارگیری سه دستاورد جدید نانو تکنولوژی در شرکت گاز این استان خبر داد.
ارائه 3 دستاورد جدید نانو تکنولوژی در گاز مازندران

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author