اراده محکمی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد/ وزارت بهداشت در بیمه همگانی خوب عمل نکرد

اراده محکمی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد/ وزارت بهداشت در بیمه همگانی خوب عمل نکرد
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اراده محکمی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد و وزارت بهداشت در طرح بیمه همگانی هم خوب عمل نکرده است.

اراده محکمی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد/ وزارت بهداشت در بیمه همگانی خوب عمل نکرد

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گفت: اراده محکمی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد و وزارت بهداشت در طرح بیمه همگانی هم خوب عمل نکرده است.
اراده محکمی برای اجرای طرح پزشک خانواده وجود ندارد/ وزارت بهداشت در بیمه همگانی خوب عمل نکرد

View more posts from this author