ارتباطات عتبات عالیات بر اساس دیپلماسی زیارت جهان شمول، استوار است

ارتباطات عتبات عالیات بر اساس دیپلماسی زیارت جهان شمول، استوار است
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر لزوم همگرایی و همکاری میان آستان‌های مقدس جهان اسلام، دیپلماسی زیارت را مردمی، عمیق، مستحکم و ریشه‌دار توصیف کرد و ارتباطات عتبات عالیات را بر اساس این دیپلماسی جهان‌شمول، مستحکم و استوار دانست.

ارتباطات عتبات عالیات بر اساس دیپلماسی زیارت جهان شمول، استوار است

تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر لزوم همگرایی و همکاری میان آستان‌های مقدس جهان اسلام، دیپلماسی زیارت را مردمی، عمیق، مستحکم و ریشه‌دار توصیف کرد و ارتباطات عتبات عالیات را بر اساس این دیپلماسی جهان‌شمول، مستحکم و استوار دانست.
ارتباطات عتبات عالیات بر اساس دیپلماسی زیارت جهان شمول، استوار است

شهرداری

View more posts from this author