ارتباط بانکی همدان با 89 بانک در 57 کشور برقرار شده است

ارتباط بانکی همدان با 89 بانک در 57 کشور برقرار شده است
رئیس سازمان صنعت و معدن همدان گفت: قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای ارتباط استان همدان تنها با سه بانک در دنیا بود که طبق آخرین آمار در هفته گذشته ارتباط بانکی استان با 89 بانک در 57 کشور برقرار شده است.

ارتباط بانکی همدان با 89 بانک در 57 کشور برقرار شده است

رئیس سازمان صنعت و معدن همدان گفت: قبل از شروع مذاکرات هسته‌ای ارتباط استان همدان تنها با سه بانک در دنیا بود که طبق آخرین آمار در هفته گذشته ارتباط بانکی استان با 89 بانک در 57 کشور برقرار شده است.
ارتباط بانکی همدان با 89 بانک در 57 کشور برقرار شده است

View more posts from this author