اردوگاه کاردرمانی خراسان شمالی در شیروان آماده بهره‌برداری شد

اردوگاه کاردرمانی خراسان شمالی در شیروان آماده بهره‌برداری شد
رئیس زندان شیروان گفت: اردوگاه کاردرمانی خراسان شمالی در شهرستان شیروان آماده بهره‌برداری شد.

اردوگاه کاردرمانی خراسان شمالی در شیروان آماده بهره‌برداری شد

رئیس زندان شیروان گفت: اردوگاه کاردرمانی خراسان شمالی در شهرستان شیروان آماده بهره‌برداری شد.
اردوگاه کاردرمانی خراسان شمالی در شیروان آماده بهره‌برداری شد

wolrd press news

View more posts from this author