اردوی تلبس طلاب سراسر کشور برگزار می‌شود

اردوی تلبس طلاب سراسر کشور برگزار می‌شود
مدیر برنامه ریزی اداره تلبس معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه، از برگزاری سی و هشتمین اردوی تربیتی، زیارتی طلاب تازه ملبس شده کشور خبر داد.

اردوی تلبس طلاب سراسر کشور برگزار می‌شود

مدیر برنامه ریزی اداره تلبس معاونت تهذیب حوزه‌های علمیه، از برگزاری سی و هشتمین اردوی تربیتی، زیارتی طلاب تازه ملبس شده کشور خبر داد.
اردوی تلبس طلاب سراسر کشور برگزار می‌شود

wolrd press news

View more posts from this author