اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر در اراک برگزار می‌شود

اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر در اراک برگزار می‌شود
رئیس هیات کبدی استان مرکزی گفت: اراک میزبان نخستین اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر ایران شد.

اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر در اراک برگزار می‌شود

رئیس هیات کبدی استان مرکزی گفت: اراک میزبان نخستین اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر ایران شد.
اردوی تیم ملی کبدی جوانان پسر در اراک برگزار می‌شود

View more posts from this author