ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اردبیل درخصوص اجرای طرح مناسب‌سازی معلولان

ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اردبیل درخصوص اجرای طرح مناسب‌سازی معلولان
مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل گفت: شهرداری‌ها و دستگاه‌ها درخصوص اجرای طرح مناسب سازی محیط شهری و فضای اداری نسبت به تسهیل تردد معلولان و افراد کم توان جسمی ارزیابی می‌شوند.

ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اردبیل درخصوص اجرای طرح مناسب‌سازی معلولان

مدیرکل دفتر فنی استانداری اردبیل گفت: شهرداری‌ها و دستگاه‌ها درخصوص اجرای طرح مناسب سازی محیط شهری و فضای اداری نسبت به تسهیل تردد معلولان و افراد کم توان جسمی ارزیابی می‌شوند.
ارزیابی دستگاه‌های اجرایی اردبیل درخصوص اجرای طرح مناسب‌سازی معلولان

View more posts from this author