ارز متمرکز برای خرید تجهیزات دانشگاهی نداریم

ارز متمرکز برای خرید تجهیزات دانشگاهی نداریم
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دولت در بودجه سال 95 حدود 400 میلیون دلار برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور اختصاص داده بود که در مجلس این بودجه به تصویب نرسید.

ارز متمرکز برای خرید تجهیزات دانشگاهی نداریم

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: دولت در بودجه سال 95 حدود 400 میلیون دلار برای تامین تجهیزات آزمایشگاهی دانشگاه‌های کشور اختصاص داده بود که در مجلس این بودجه به تصویب نرسید.
ارز متمرکز برای خرید تجهیزات دانشگاهی نداریم

موزیک سرا

View more posts from this author