از مشکلات و کاستی‌های روز اول تا ارسال 130 اثر در بخش نمایش صحنه‌ای

از مشکلات و کاستی‌های روز اول تا ارسال 130 اثر در بخش نمایش صحنه‌ای
نوزدهمین جشنواره ملی تئا‌تر فتح و مقاومت خرمشهر در حالی به نمایش در آمد که ضعف‌های ملموسی را به همراه داشت، که تا حدودی سبب اذیت و رنجش خاطر جمع حاضر شد.

از مشکلات و کاستی‌های روز اول تا ارسال 130 اثر در بخش نمایش صحنه‌ای

نوزدهمین جشنواره ملی تئا‌تر فتح و مقاومت خرمشهر در حالی به نمایش در آمد که ضعف‌های ملموسی را به همراه داشت، که تا حدودی سبب اذیت و رنجش خاطر جمع حاضر شد.
از مشکلات و کاستی‌های روز اول تا ارسال 130 اثر در بخش نمایش صحنه‌ای

خرم خبر

View more posts from this author