از نشنیدن صدای پُردرد برنج‌کار تا جیب‌های پُرپول دلالان

از نشنیدن صدای پُردرد برنج‌کار تا جیب‌های پُرپول دلالان
درست زمانی که برنج‌کار باید به مزد زحمات خود را بگیرد می‌بینیم که برخی افراد سوءاستفاده گر به راحتی در بازار جولان داده و سود را به جیب خود می‌برند.

از نشنیدن صدای پُردرد برنج‌کار تا جیب‌های پُرپول دلالان

درست زمانی که برنج‌کار باید به مزد زحمات خود را بگیرد می‌بینیم که برخی افراد سوءاستفاده گر به راحتی در بازار جولان داده و سود را به جیب خود می‌برند.
از نشنیدن صدای پُردرد برنج‌کار تا جیب‌های پُرپول دلالان

دانلود سریال و آهنگ

View more posts from this author