از «هفت برارون» تا «کاسه بهره» گذری بر رسوم ماه مبارک رمضان در کهگیلویه و بویراحمد

از «هفت برارون» تا «کاسه بهره» گذری بر رسوم ماه مبارک رمضان در کهگیلویه و بویراحمد
رمضان در کهگیلویه و بویراحمد رسوماتی مخصوص به خود همچون رسم زیبای کاسه بهره دارد.

از «هفت برارون» تا «کاسه بهره» گذری بر رسوم ماه مبارک رمضان در کهگیلویه و بویراحمد

رمضان در کهگیلویه و بویراحمد رسوماتی مخصوص به خود همچون رسم زیبای کاسه بهره دارد.
از «هفت برارون» تا «کاسه بهره» گذری بر رسوم ماه مبارک رمضان در کهگیلویه و بویراحمد

فانتزی

View more posts from this author