از وجود 17 هزار مازندرانی سوادآموز تا فعالیت 105 چهره موفق سوادآموزی در مازندران

از وجود 17 هزار مازندرانی سوادآموز تا فعالیت 105 چهره موفق سوادآموزی در مازندران
معاون اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره فعالیت 105 چهره موفق سوادآموزی در استان گفت: بیش از 17 هزار و 800 نفر امسال تحت پوشش نهضت سوادآموزی مازندران قرار گرفتند.

از وجود 17 هزار مازندرانی سوادآموز تا فعالیت 105 چهره موفق سوادآموزی در مازندران

معاون اداره‌کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره فعالیت 105 چهره موفق سوادآموزی در استان گفت: بیش از 17 هزار و 800 نفر امسال تحت پوشش نهضت سوادآموزی مازندران قرار گرفتند.
از وجود 17 هزار مازندرانی سوادآموز تا فعالیت 105 چهره موفق سوادآموزی در مازندران

تکنولوژی جدید

View more posts from this author