استان فارس در امر انفاق در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است

استان فارس در امر انفاق در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است
نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: استان فارس در امر انفاق در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است.

استان فارس در امر انفاق در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است

نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری گفت: استان فارس در امر انفاق در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است.
استان فارس در امر انفاق در منطقه خاورمیانه بی‌نظیر است

اندروید

View more posts from this author