استفاده از کارمندان چند پیشه در حوزه بهداشت سبب تسریع در ارائه خدمت می‌شود

استفاده از کارمندان چند پیشه در حوزه بهداشت سبب تسریع در ارائه خدمت می‌شود
قائم‌مقام معاون بهداشت و درمان استفاده از کارمندان چند پیشه در حوزه بهداشت را سبب تسریع در ارائه خدمت دانست.

استفاده از کارمندان چند پیشه در حوزه بهداشت سبب تسریع در ارائه خدمت می‌شود

قائم‌مقام معاون بهداشت و درمان استفاده از کارمندان چند پیشه در حوزه بهداشت را سبب تسریع در ارائه خدمت دانست.
استفاده از کارمندان چند پیشه در حوزه بهداشت سبب تسریع در ارائه خدمت می‌شود

اتومبیل

View more posts from this author