استقبال از مسافران دریایی در بندرلنگه با اهدای گل و شیرینی

استقبال از مسافران دریایی در بندرلنگه با اهدای گل و شیرینی
توسط اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از مسافران دریایی در بندرلنگه به مقصد کیش با اهدا گل و شیرینی استقبال شد.

استقبال از مسافران دریایی در بندرلنگه با اهدای گل و شیرینی

توسط اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان از مسافران دریایی در بندرلنگه به مقصد کیش با اهدا گل و شیرینی استقبال شد.
استقبال از مسافران دریایی در بندرلنگه با اهدای گل و شیرینی

میهن دانلود

روزنامه قانون

View more posts from this author