استقبال از هیأت دولت حمایت از نظام اسلامی است

استقبال از هیأت دولت حمایت از نظام اسلامی است
فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه دولت متعلق به نظام اسلامی است گفت: استقبال از هیأت دولتمردان انحصاری نیست، بلکه وظیفه همه مردم و مسؤولان است.

استقبال از هیأت دولت حمایت از نظام اسلامی است

فرماندار کهگیلویه با بیان اینکه دولت متعلق به نظام اسلامی است گفت: استقبال از هیأت دولتمردان انحصاری نیست، بلکه وظیفه همه مردم و مسؤولان است.
استقبال از هیأت دولت حمایت از نظام اسلامی است

View more posts from this author