استقبال خوسفی‌ها از برنامه موسیقی محلی

استقبال خوسفی‌ها از برنامه موسیقی محلی
همزمان با نخستین روزهای ایام خجسته و فرخنده استقبال از بهار طبیعت و تحویل و تحول زمین موسیقی محلی در شهر خوسف نواخته شد که با استقبال بالای مردم همراه بود.

استقبال خوسفی‌ها از برنامه موسیقی محلی

همزمان با نخستین روزهای ایام خجسته و فرخنده استقبال از بهار طبیعت و تحویل و تحول زمین موسیقی محلی در شهر خوسف نواخته شد که با استقبال بالای مردم همراه بود.
استقبال خوسفی‌ها از برنامه موسیقی محلی

سیستم اطلاع رسانی

تلگرام

View more posts from this author