استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاه پویایی و جوانی جمعیت در گچساران

استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاه پویایی و جوانی جمعیت در گچساران
مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: استقبال خوبی از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در گچساران از سوی مردم شده است.

استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاه پویایی و جوانی جمعیت در گچساران

مدیر شبکه بهداشت و درمان گچساران گفت: استقبال خوبی از نمایشگاه پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت در گچساران از سوی مردم شده است.
استقبال چشمگیر مردم از نمایشگاه پویایی و جوانی جمعیت در گچساران

تکنولوژی جدید

View more posts from this author