استقرار واحد گذرنامه در راستای انجام پروازهای خارجی از فرودگاه بجنورد

استقرار واحد گذرنامه در راستای انجام پروازهای خارجی از فرودگاه بجنورد
محل استقرار واحد گذرنامه در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های پروازهای خارجی از فرودگاه بجنورد در بازدید معاون فرمانده انتظامی خراسان شمالی و مسؤولان فرودگاه بررسی شد.

استقرار واحد گذرنامه در راستای انجام پروازهای خارجی از فرودگاه بجنورد

محل استقرار واحد گذرنامه در راستای آماده‌سازی زیرساخت‌های پروازهای خارجی از فرودگاه بجنورد در بازدید معاون فرمانده انتظامی خراسان شمالی و مسؤولان فرودگاه بررسی شد.
استقرار واحد گذرنامه در راستای انجام پروازهای خارجی از فرودگاه بجنورد

پرس نیوز

View more posts from this author