استقلال نیاز به خانه‌تکانی زیادی دارد

استقلال نیاز به خانه‌تکانی زیادی دارد
مهاجم اسبق استقلال تهران گفت: این تیم برای اینکه بتوانند در فصل آینده موفق باشد، نیاز به خانه‌تکانی زیادی دارد.

استقلال نیاز به خانه‌تکانی زیادی دارد

مهاجم اسبق استقلال تهران گفت: این تیم برای اینکه بتوانند در فصل آینده موفق باشد، نیاز به خانه‌تکانی زیادی دارد.
استقلال نیاز به خانه‌تکانی زیادی دارد

ganool review

View more posts from this author