استکبارستیزی ویژگی یک مسلمان اعم از شیعه و سنی است/ با خانواده شهدای حله همدردی می‌کنیم

استکبارستیزی ویژگی یک مسلمان اعم از شیعه و سنی است/ با خانواده شهدای حله همدردی می‌کنیم
امام جمعه اهل تسنن گنبدکاووس با اشاره به اینکه توطئه استکبارگران شیعه و سنی نشناخته و در اندیشه ضربه به اسلام است، گفت: استکبارستیزی ویژگی هر مسلمان شیعه یا سنی است.

استکبارستیزی ویژگی یک مسلمان اعم از شیعه و سنی است/ با خانواده شهدای حله همدردی می‌کنیم

امام جمعه اهل تسنن گنبدکاووس با اشاره به اینکه توطئه استکبارگران شیعه و سنی نشناخته و در اندیشه ضربه به اسلام است، گفت: استکبارستیزی ویژگی هر مسلمان شیعه یا سنی است.
استکبارستیزی ویژگی یک مسلمان اعم از شیعه و سنی است/ با خانواده شهدای حله همدردی می‌کنیم

View more posts from this author