استیضاح شهردار اندیمشک ناکام ماند/ رای اعتماد مجدد شورا به محمدرضا پاپی

استیضاح شهردار اندیمشک ناکام ماند/ رای اعتماد مجدد شورا به محمدرضا پاپی
با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر اندیمشک طرح استضیاح شهردار این شهر رای نیاورده و شهردار این شهر در سمت خود ابقا شد.

استیضاح شهردار اندیمشک ناکام ماند/ رای اعتماد مجدد شورا به محمدرضا پاپی

با رای اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر اندیمشک طرح استضیاح شهردار این شهر رای نیاورده و شهردار این شهر در سمت خود ابقا شد.
استیضاح شهردار اندیمشک ناکام ماند/ رای اعتماد مجدد شورا به محمدرضا پاپی

بازی

View more posts from this author