استیضاح شهردار غیرقانونی و به مصلحت شهر نبود/ التماس کردیم تا در فصل کاری شهردار را برکنار نکنید

استیضاح شهردار غیرقانونی و به مصلحت شهر نبود/ التماس کردیم تا در فصل کاری شهردار را برکنار نکنید
رئیس کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی شورای شهر اردبیل گفت: روند استیضاح و برکناری شهرداری اردبیل به مصلحت شهر نبود.

استیضاح شهردار غیرقانونی و به مصلحت شهر نبود/ التماس کردیم تا در فصل کاری شهردار را برکنار نکنید

رئیس کمیسیون بودجه و برنامه‌ریزی شورای شهر اردبیل گفت: روند استیضاح و برکناری شهرداری اردبیل به مصلحت شهر نبود.
استیضاح شهردار غیرقانونی و به مصلحت شهر نبود/ التماس کردیم تا در فصل کاری شهردار را برکنار نکنید

View more posts from this author