اسلام‌‌هراسی و ایران‌هراسی برای جلوگیری از ترویج مکتب ناب است

اسلام‌‌هراسی و ایران‌هراسی برای جلوگیری از ترویج مکتب ناب است
مسؤول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهرود گفت: امروز دشمنان اسلام و قرآن تلاش دارند با اسلام‌هراسی، دین‌هراسی و ایران‌هراسی جلوی ترویج مکتب ناب اسلام راستین را بگیرند.

اسلام‌‌هراسی و ایران‌هراسی برای جلوگیری از ترویج مکتب ناب است

مسؤول تعلیم و تربیت ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان شاهرود گفت: امروز دشمنان اسلام و قرآن تلاش دارند با اسلام‌هراسی، دین‌هراسی و ایران‌هراسی جلوی ترویج مکتب ناب اسلام راستین را بگیرند.
اسلام‌‌هراسی و ایران‌هراسی برای جلوگیری از ترویج مکتب ناب است

View more posts from this author