اسناد تاریخی کودتای 28 مرداد در خانه لاری‌ها به نمایش گذاشته شد

اسناد تاریخی کودتای 28 مرداد در خانه لاری‌ها به نمایش گذاشته شد
همزمان با فرا رسیدن سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت مصدق، نمایشگاه اسناد تاریخی این کودتا در خانه لاری‌های یزد به نمایش گذاشته شد.

اسناد تاریخی کودتای 28 مرداد در خانه لاری‌ها به نمایش گذاشته شد

همزمان با فرا رسیدن سالروز کودتای 28 مرداد علیه دولت مصدق، نمایشگاه اسناد تاریخی این کودتا در خانه لاری‌های یزد به نمایش گذاشته شد.
اسناد تاریخی کودتای 28 مرداد در خانه لاری‌ها به نمایش گذاشته شد

باران فیلم

View more posts from this author