اسناد مالکیت عرصه‌های اراضی مسکن مهر در ایلام اخذ شده است

اسناد مالکیت عرصه‌های اراضی مسکن مهر در ایلام اخذ شده است
مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: تمام اسناد مالکیت عرصه‌های اراضی و واحدهای مسکن مهر در سطح به تفکیک اخذ شده است.

اسناد مالکیت عرصه‌های اراضی مسکن مهر در ایلام اخذ شده است

مدیر کل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: تمام اسناد مالکیت عرصه‌های اراضی و واحدهای مسکن مهر در سطح به تفکیک اخذ شده است.
اسناد مالکیت عرصه‌های اراضی مسکن مهر در ایلام اخذ شده است

خرید بک لینک

بازی

View more posts from this author