اسکان بیش از 3 هزار مسافر فرهنگی در رامسر

اسکان بیش از 3 هزار مسافر فرهنگی در رامسر
مدیرآموزش و پرورش رامسر از پذیرش 3 هزار و 400 نفر در قالب 734 خانوار فرهنگی در پایگاه‌ اسکان شهرستان رامسر در دومین روز از بهار 95 خبر داد.

اسکان بیش از 3 هزار مسافر فرهنگی در رامسر

مدیرآموزش و پرورش رامسر از پذیرش 3 هزار و 400 نفر در قالب 734 خانوار فرهنگی در پایگاه‌ اسکان شهرستان رامسر در دومین روز از بهار 95 خبر داد.
اسکان بیش از 3 هزار مسافر فرهنگی در رامسر

خبرگذاری اصفحان

ماشین های جدید

View more posts from this author