اسکان قریب به 53 هزار نفر روز در مدارس ناحیه یک بندرعباس

اسکان قریب به 53 هزار نفر روز در مدارس ناحیه یک بندرعباس
مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس از اسکان 22 هزار و 350 نفر و قریب به 53 هزار نفر روز از فرهنگیان در ستاد اسکان ناحیه یک بندرعباس خبر داد.

اسکان قریب به 53 هزار نفر روز در مدارس ناحیه یک بندرعباس

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس از اسکان 22 هزار و 350 نفر و قریب به 53 هزار نفر روز از فرهنگیان در ستاد اسکان ناحیه یک بندرعباس خبر داد.
اسکان قریب به 53 هزار نفر روز در مدارس ناحیه یک بندرعباس

عکس

افق

View more posts from this author