اشتغالزایی 3500 نفر با ایجاد بندرخشک اینچه‌برون گلستان

اشتغالزایی 3500 نفر با ایجاد بندرخشک اینچه‌برون گلستان
مدیرکل راه‌آهن شمال شرق 2 با بیان اینکه ایجاد بندر خشک اینچه برون گلستان توسعه شهرستان‌های همجوار در استان را در پی خواهد داشت، گفت: با افتتاح بندر خشک در استان، برای 3 هزار و 500 نفر اشتغالزایی ایجاد می‌شود.

اشتغالزایی 3500 نفر با ایجاد بندرخشک اینچه‌برون گلستان

مدیرکل راه‌آهن شمال شرق 2 با بیان اینکه ایجاد بندر خشک اینچه برون گلستان توسعه شهرستان‌های همجوار در استان را در پی خواهد داشت، گفت: با افتتاح بندر خشک در استان، برای 3 هزار و 500 نفر اشتغالزایی ایجاد می‌شود.
اشتغالزایی 3500 نفر با ایجاد بندرخشک اینچه‌برون گلستان

عکس

View more posts from this author