اشتغال 4 هزار نفر در واحدهای تولید سوهان قم

اشتغال 4 هزار نفر در واحدهای تولید سوهان قم
رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی استان قم گفت: در استان بیش از 800 واحد تولید سوهان وجود دارد که بیش از چهار هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.

اشتغال 4 هزار نفر در واحدهای تولید سوهان قم

رئیس اتحادیه سوهانی و حلوایی استان قم گفت: در استان بیش از 800 واحد تولید سوهان وجود دارد که بیش از چهار هزار نفر در این واحدها مشغول به کار هستند.
اشتغال 4 هزار نفر در واحدهای تولید سوهان قم

View more posts from this author