اعتبارات سیل سال گذشته به ایلام اختصاص می‌یابد

اعتبارات سیل سال گذشته به ایلام اختصاص می‌یابد
استاندار ایلام گفت: اعتبارات سیل سال گذشته به ایلام اختصاص می‌یابد.

اعتبارات سیل سال گذشته به ایلام اختصاص می‌یابد

استاندار ایلام گفت: اعتبارات سیل سال گذشته به ایلام اختصاص می‌یابد.
اعتبارات سیل سال گذشته به ایلام اختصاص می‌یابد

View more posts from this author