اعتبارات کمیته امداد به صورت کامل تخصیص یافته است

اعتبارات کمیته امداد به صورت کامل تخصیص یافته است
رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به همکاری تنگاتنگ دولت با این کمیته گفت: با وجود مشکلات سخت بودجه‌ای در کشور، اعتبارات کمیته امداد به صورت کامل تخصیص یافته است.

اعتبارات کمیته امداد به صورت کامل تخصیص یافته است

رئیس کمیته امداد امام خمینی با اشاره به همکاری تنگاتنگ دولت با این کمیته گفت: با وجود مشکلات سخت بودجه‌ای در کشور، اعتبارات کمیته امداد به صورت کامل تخصیص یافته است.
اعتبارات کمیته امداد به صورت کامل تخصیص یافته است

View more posts from this author