اعتبار رفع موانع تولید در مازندران باید به‌موقع جذب شود

اعتبار رفع موانع تولید در مازندران باید به‌موقع جذب شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران با اشاره به اینکه 470 میلیارد تومان اعتبار برای رفع موانع تولید استان در نظر گرفته شده است، گفت: باید این تسهیلات به‌موقع و در نهایت سرعت و دقت جذب شود.

اعتبار رفع موانع تولید در مازندران باید به‌موقع جذب شود

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مازندران با اشاره به اینکه 470 میلیارد تومان اعتبار برای رفع موانع تولید استان در نظر گرفته شده است، گفت: باید این تسهیلات به‌موقع و در نهایت سرعت و دقت جذب شود.
اعتبار رفع موانع تولید در مازندران باید به‌موقع جذب شود

کانون نماز

View more posts from this author