اعزام بیش از 850 مبلغ به نقاط شهری و روستایی خراسان جنوبی

اعزام بیش از 850 مبلغ به نقاط شهری و روستایی خراسان جنوبی
مسؤول امور مبلغان سازمان تبلیغات خراسان جنوبی گفت: بیش از 850 مبلغ مذهبی در ماه مبارک رمضان به نقاط شهری و روستایی خراسان جنوبی اعزام می‌‌شوند.

اعزام بیش از 850 مبلغ به نقاط شهری و روستایی خراسان جنوبی

مسؤول امور مبلغان سازمان تبلیغات خراسان جنوبی گفت: بیش از 850 مبلغ مذهبی در ماه مبارک رمضان به نقاط شهری و روستایی خراسان جنوبی اعزام می‌‌شوند.
اعزام بیش از 850 مبلغ به نقاط شهری و روستایی خراسان جنوبی

خبرگزاری اصفحان

View more posts from this author