اعزام تیم کاراته بانوان و آقایان شهرستان زابل به مسابقات آسیایی

اعزام تیم کاراته بانوان و آقایان شهرستان زابل به مسابقات آسیایی
رئیس اداره ورزش و جوانان زابل گفت: تیم کاراته شهرستان زابل در دو بخش آقایان و بانوان به نمایندگی از استان به مسابقات آسیایی اردبیل اعزام شد.

اعزام تیم کاراته بانوان و آقایان شهرستان زابل به مسابقات آسیایی

رئیس اداره ورزش و جوانان زابل گفت: تیم کاراته شهرستان زابل در دو بخش آقایان و بانوان به نمایندگی از استان به مسابقات آسیایی اردبیل اعزام شد.
اعزام تیم کاراته بانوان و آقایان شهرستان زابل به مسابقات آسیایی

View more posts from this author