اعزام هیات تجاری خراسان شمالی به کشور آذربایجان

اعزام هیات تجاری خراسان شمالی به کشور آذربایجان
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: هیات تجاری از این استان به کشور آذربایجان اعزام می‌شوند.

اعزام هیات تجاری خراسان شمالی به کشور آذربایجان

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی گفت: هیات تجاری از این استان به کشور آذربایجان اعزام می‌شوند.
اعزام هیات تجاری خراسان شمالی به کشور آذربایجان

90ورزشی

View more posts from this author