اعزام کاروان راهیان نور هنرمندان به مناطق عملیاتی جنوب

اعزام کاروان راهیان نور هنرمندان به مناطق عملیاتی جنوب
رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت: کاروان راهیان نور هنرمندان با سه دستگاه اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

اعزام کاروان راهیان نور هنرمندان به مناطق عملیاتی جنوب

رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان اردبیل گفت: کاروان راهیان نور هنرمندان با سه دستگاه اتوبوس راهی مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.
اعزام کاروان راهیان نور هنرمندان به مناطق عملیاتی جنوب

اتومبیل

مد روز

View more posts from this author