اعزام 2 هزار دشتستانی به مراسم ارتحال امام خمینی (ره)

اعزام 2 هزار دشتستانی به مراسم ارتحال امام خمینی (ره)
جانشین فرمانده سپاه شهرستان دشتستان از اعزام 2 هزار دشتستانی به مراسم ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد.

اعزام 2 هزار دشتستانی به مراسم ارتحال امام خمینی (ره)

جانشین فرمانده سپاه شهرستان دشتستان از اعزام 2 هزار دشتستانی به مراسم ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد.
اعزام 2 هزار دشتستانی به مراسم ارتحال امام خمینی (ره)

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author