اعضای داوطلب هلال‌احمر کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند

اعضای داوطلب هلال‌احمر کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند
رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: اعضای داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور باید همه تلاش خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار بگیرند تا اعتماد مردم به هلال‌احمر حفظ شود.

اعضای داوطلب هلال‌احمر کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال‌احمر گفت: اعضای داوطلبان جمعیت هلال‌احمر کشور باید همه تلاش خود را برای کاهش آسیب‌های اجتماعی به کار بگیرند تا اعتماد مردم به هلال‌احمر حفظ شود.
اعضای داوطلب هلال‌احمر کشور برای کاهش آسیب‌های اجتماعی تلاش کنند

View more posts from this author