اعمال جریمه شهرداری بجنورد توسط تامین اجتماعی مشکل‌ساز شده است

اعمال جریمه شهرداری بجنورد توسط تامین اجتماعی مشکل‌ساز شده است
رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی بجنورد گفت: اعمال جریمه‌های ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان شهرداری، توسط تامین اجتماعی مشکل‌ساز شده است.

اعمال جریمه شهرداری بجنورد توسط تامین اجتماعی مشکل‌ساز شده است

رئیس کمیسیون بودجه شورای اسلامی بجنورد گفت: اعمال جریمه‌های ناشی از تاخیر در پرداخت حق بیمه کارکنان شهرداری، توسط تامین اجتماعی مشکل‌ساز شده است.
اعمال جریمه شهرداری بجنورد توسط تامین اجتماعی مشکل‌ساز شده است

استخدام

View more posts from this author