افتتاحیه اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در بندر لنگه

افتتاحیه اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در بندر لنگه
مسؤول بسیج سازندگی بندرلنگه از افتتاحیه اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در این شهرستان خبر داد.

افتتاحیه اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در بندر لنگه

مسؤول بسیج سازندگی بندرلنگه از افتتاحیه اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در این شهرستان خبر داد.
افتتاحیه اردوهای جهادی طرح هجرت 3 در بندر لنگه

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author