افتتاح استودیو تلویزیونی کانالی برای نشان دادن چهره واقعی شهرستان بروجرد است

افتتاح استودیو تلویزیونی کانالی برای نشان دادن چهره واقعی شهرستان بروجرد است
معاون امور مجلس و استان‎های سازمان صدا و سیما گفت: افتتاح استودیو تلویزیونی مجرا و کانالی برای نشان دادن چهره واقعی شهرستان بروجرد است.

افتتاح استودیو تلویزیونی کانالی برای نشان دادن چهره واقعی شهرستان بروجرد است

معاون امور مجلس و استان‎های سازمان صدا و سیما گفت: افتتاح استودیو تلویزیونی مجرا و کانالی برای نشان دادن چهره واقعی شهرستان بروجرد است.
افتتاح استودیو تلویزیونی کانالی برای نشان دادن چهره واقعی شهرستان بروجرد است

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author